REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PIASECZNO PRZESTRZEŃ COWORKING
 

 

§1.

Postanowienia Ogólne. Definicje Legalne.

 

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej: „Regulaminem”) określa podstawowe zasady świadczenia usług w ramach przestrzeni coworkingowej Centrum Przedsiębiorczości Piaseczno Coworking (zwaną dalej: „CPP”) przez wszystkie osoby przebywające na terenie CPP, w tym w szczególności przez Użytkowników, jak i podmiotów korzystające z programów realizowanych przez CPP. Podmiotem świadczącym usługi jest Fundacja MAY o z siedzibą w Warszawa, (05 – 800), przy ulicy Chmielnej 34/2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem 0000538523 , NIP: 5792255183, REGON: 360515662 (zwana dalej: „Usługodawcą”) i jest ona stroną Umów.
 2. Miejscem świadczenia usług jest lokal położony na parterze o powierzchni 140 m2 w budynku położonym na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 1, 05 – 500 Piaseczno („Lokal”), z zastrzeżeniami opisanymi w Regulaminie oraz Umowach, w szczególności dotyczących prawa ograniczana dostępu Użytkowników do określonych części Lokalu. Usługodawca oświadcza, iż posiada odpowiedni tytuł prawny do Lokalu.
 3. Wejście na stronę internetową Usługodawcy oraz dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej z Usługodawcą w ramach Usług świadczonych w zakresie CPP oznacza akceptację Regulaminu, w tym także korzystanie z dedykowanej aplikacji on-line. Regulamin wraz z Cennikiem stanowią integralną część Umowy.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Usługodawcy, jego profilu na portalu www.facebook.pl, w dedykowanej aplikacji oraz w recepcji CPP.
 5. Wszystkie sformułowania odnoszące się do liczby pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej, a wszystkie sformułowania odnoszące się do liczby mnogiej odnoszą się również do liczny pojedynczej.
 6. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z oświadczeniem, iż Użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z p. zm.).
 7. Akceptacja Regulaminu oraz Zawarcie Umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na potrzeby wykonania Umowy i/lub Regulaminu oraz dla celów marketingowych Usługodawcy. Oświadczenie stanowiące zgodę na przetwarzanie danych stanowi załącznik i integralną część Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na potrzeby wykonania postanowień Umowy i/lub Regulaminu oraz dla celów marketingowych konieczne będzie gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników. W wypadku, gdy Użytkownikiem jest spółka prawa handlowego, obowiązek podpisania oświadczenia dotyczy wszelkich członków zarządu, prokurentów, członków rady nadzorczej oraz wspólników/akcjonariuszy, a także osób korzystających z Usług, w tym w szczególności pracowników oraz zleceniobiorców i osób wykonujących dzieło – wówczas na osobie zawierającej Umowę w imieniu spółki ciąży obowiązek dostarczenia podpisanych tychże oświadczeń.
 8. Zawarcie Umowy oraz Akceptacja Regulaminu przez spółkę prawa handlowego rodzi po stronie osoby zawierającej Umowę i akceptującej Regulamin w imieniu spółki obowiązek przedłożenia do akceptacji Regulaminu oraz Umowy wszystkim członkom zarządu, prokurentom, członkom rady nadzorczej oraz wspólnikom/akcjonariuszom, a także osobom korzystającym z Usług, w tym w szczególności pracownikom oraz zleceniobiorcom i osobom wykonującym dzieło.
 9. W wypadku gdy Usługa jest wykupiona na jeden dzień oznacza to możliwość korzystania przez Użytkownika z danej Usługi w godzinach otwarcia danego dnia, przy czym nieistotne jest czy Użytkownik rzeczywiście korzysta z Usługi przez cały dzień, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejne dni.
 10. W wypadku gdy Usługa jest wykupiona w pakiecie godzinowym oznacza to możliwość korzystania przez Użytkownika z danej Usługi w wybranych godzinach danego dnia, przy czym nieistotne jest czy Użytkownik rzeczywiście korzysta z Usługi przez cały zakupiony okres, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejne dni.
 11. Sformułowania ujęte wielką literą stanowią odesłanie do poniższych definicji.
 12. Definicje użyte w Regulaminie:

 

 1. „Cennik” – wykaz opłat z tytułu świadczenia Usług przez Usługodawcę wraz z ich zakresem, stanowiący załącznik oraz integralną część Regulaminu,
 2. „Coworking” – forma współdzielenia biura w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez wiele podmiotów,
 3. „Karta” – oznacza kartę mieszkańca Piaseczna, przyznającą użytkownikowi szereg przywilejów opisanych w Regulaminie,
 4. „Gość” – osoba zaproszona przez Użytkownika,
 5. „Przestrzeń Coworkingowa” – przestrzeń wspólna dla wszystkich osób korzystających z Coworkingu, składająca się ze stołów, krzeseł oraz koniecznego wyposażenia biurowego, wyznaczona przez Usługodawcę,
 6. „Sala konferencyjna” – wyodrębnione pomieszczenie, przeznaczone do krótkoterminowego wynajmu przez Użytkowników,
 7. „Umowa” – docelowa, skonkretyzowana umowa zawarta przez Użytkownika z Usługodawcą, której integralną część stanowi Regulamin. Może być zawarta pisemnie, lub on-line poprzez dedykowaną aplikację poprzez akceptację warunków.
 8. „Usługi” – oznacza zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika skonkretyzowanych w Umowie oraz Cenniku,
 9. „Usługi Dodatkowe” – dodatkowe usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników z zakresu doradztwa, skonkretyzowane w Umowie oraz Cenniku,
 10. „Użytek” – wykorzystywanie przestrzeni coworkingowej przez Użytkownika w ramach zawartej umowy,
 11. „Użytkownik” – oznacza osobę korzystającą z jakichkolwiek usług CPP świadczonych przez Usługodawcę,

 §2.

Coworking.

 

 1. Korzystanie z usług Coworkingu wymaga zawarcia Umowy zawierającej takie uprawnienie Użytkownika.

 

 1. W ramach usługi Coworkingu Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikom w godzinach 14:00-20:00 w poniedziałki, środy, czwartki, oraz 9.00 – 15.00 we wtorki, piątki z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy dostępu do Przestrzeni Coworkingowej.

 

 1. Ponadto, w ramach Przestrzeni Coworkingowej Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi:

 

 1. korzystania ze stanowiska pracy,
 2. dwóch telewizorów z możliwością podłączenia własnego sprzętu,
 3. jednego flipchart’u,
 4. internetu stacjonarnego oraz łącza typu Wi-Fi,
 5. zaplecza biurowego, tj. dostępu do artykułów biurowych, drukarki, skanera oraz niszczarki,
 6. dostępu do napojów gorących (kawa i herbata),
 7. emitowanej z głośników cichej muzyki dostosowanej do sytuacji biznesowych,
 8. dostępu do zaplecza sanitarnego.

 

 1. Usługodawca nie gwarantuje dostępności wszystkich usług opisanych w ust. 3 powyżej, jako że są one ogólnodostępne dla wszystkich Użytkowników (w szczególności telewizorów, sprzętu do nagrywania oraz flipchartu) na zasadzie dowolności, co oznacza, iż osoba rozpoczynająca korzystanie z tej usługi ma pierwszeństwo przed osobą, która dopiero chce z niej skorzystać. Niektóre usługi, jak dostęp do art. biurowych, czy korzystanie z drukarki mogą być dodatkowo płatne, zgodnie z dostępnym w Recepcji biura cennikiem.

 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu w trakcie korzystania z Przestrzeni Coworkingowej oraz do poszanowania innych Użytkowników i ich pracy, w szczególności do nieutrudniania korzystania z Przestrzeni Coworkingowej przez innych Użytkowników. Użytkownik winien korzystać z usług opisanych w ust. 3 powyżej na zasadzie racjonalności, tj. wykorzystywać je w najmniejszym koniecznym zakresie, tak aby inni Użytkownicy też mogli z nich skorzystać.

 

 1. Niedopuszczalne jest przede wszystkim:

 

 1. emitowanie własnej muzyki,
 2. głośne rozmawianie przez telefon poza miejscem do tego przeznaczonym,
 3. używanie słów uważanych powszechnie za obelżywe,
 4. dopuszczanie się zachowań nieobyczajnych,
 5. wykonywanie jakichkolwiek innych czynności, których hałas mógłby utrudnić lub uniemożliwić prace innym Użytkownikom.

 

 1. Każdy Użytkownik jest obowiązany do dbania o czystość Przestrzeni Coworkingowej.

 

 1. Niedopuszczalne jest korzystanie z Przestrzeni Coworkingowej pod wpływem alkoholu bądź jakichkolwiek innych środków odurzających.

 

 1. W wypadku, gdy Umowa dotyczy korzystania z Przestrzeni Coworkingowej przez więcej niż jedną osobę, każdy z Użytkowników jest traktowany jako oddzielny podmiot.

 

 1. Użytkownik ma prawo do zapraszania Gości na teren Przestrzeni Coworkingowej pod warunkiem akceptacji Regulaminu przez Gościa. Do Gościa odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu przewidziane dla Użytkownika, w szczególności co do zasad zachowania się w Przestrzeni Coworkingowej. Użytkownik nie może zaprosić w jednym czasie więcej niż trzech Gości, tj. w jednym momencie na terenie Przestrzeni Coworkingowej nie może przebywać więcej niż trzech Gości zaproszonych przez jednego Użytkownika.

 

 1. Goście mają prawo przebywać na terenie CPP tylko w trakcie obecności Użytkownika.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia Użytkownika i/lub Gości, bądź do nakazania opuszczenia CPP, w wypadku naruszenia przez nich Regulaminu.

 

 1. Użytkownik ma prawo anulowania rezerwacji usługi Coworkingu na 24 h godziny przed rozpoczęciem jej świadczenia i wówczas opłata jest zwracana. Jeśli Użytkownik anuluje rezerwację na mniej niż 24 h przed rozpoczęciem świadczenia usługi Coworkingu otrzymuje zwrot jedynie 50 % opłaconego świadczenia, a 50 % świadczenia zostaje przy Usługodawcy tytułem kary umownej za rezygnację ze świadczenia usług.

 

 1. Użytkownik nie może jednorazowo zarezerwować więcej niż 15 miejsc.

 §3.

Wynajem Sal Konferencyjnych.

 

 1. Korzystanie z usług Wynajmu Sal Konferencyjnych wymaga zawarcia Umowy zawierającej takie uprawnienie Użytkownika.
 2. W ramach Umowy Najmu Sali Konferencyjnej Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Sali Konferencyjnej na podany w Umowie okres oraz na określoną w Umowie liczbę osób.

 

 1. W wypadku, gdy w Umowie nie zostanie dokładnie określony okres wynajmu, strony mogą go uzgodnić po jej zawarciu, jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia Sali Konferencyjnej w żądanym przez Użytkownika terminie, jeśli została ona już na dany okres wynajęta przez inny podmiot.
 2. Korzystanie z Sal Konferencyjnych jest możliwe wyłącznie w godzinach pracy Coworkingu.

 

 1. W ramach Wynajmu Sali Konferencyjnej Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi także:

 

 1. telewizora z możliwością podłączenia własnego sprzętu,
 2. jednego flipchart’u,
 3. internetu stacjonarnego oraz łącza typu Wi-Fi,
 4. nagłośnienia,
 5. serwisu kawowego (kawa, herbata, woda).

 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu w trakcie korzystania z Sal Konferencyjnych oraz do poszanowania innych Użytkowników i ich pracy, w szczególności do nieutrudniania korzystania z Przestrzeni Coworkingowej przez innych Użytkowników.

 

 1. Niedopuszczalne jest przede wszystkim:

 

 1. dopuszczanie się zachowań nieobyczajnych,
 2. wykonywanie jakichkolwiek innych czynności, które mogłyby w szczególności utrudnić lub uniemożliwić prace innym Użytkownikom.

 

 1. Każdy Użytkownik jest obowiązany do dbania o czystość Sal Konferencyjnych.

 

 1. Niedopuszczalne jest korzystanie z Sal Konferencyjnych pod wpływem alkoholu bądź jakichkolwiek innych środków odurzających.

 

 1. Użytkownik ma prawo do zapraszania Gości na teren Sal Konferencyjnych pod warunkiem przekazania zasad i akceptacji Regulaminu przez Gości. Do Gościa odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu przewidziane dla Użytkownika, w szczególności co do zasad zachowania się w Salach Konferencyjnych. Użytkownik może zaprosić w jednym czasie tyle Gości na ile została wynajęta Sala Konferencyjna. Wprowadzenie większej ilości Gości możliwe jest wyłącznie za zgodą Usługodawcy.

 

 1. Goście mają prawo przebywać na terenie CPP tylko w trakcie obecności Użytkownika.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia Użytkownika i/lub Gości, bądź do nakazania opuszczenia CPP, w wypadku naruszenia przez nich Regulaminu.

 

 1. Użytkownik ma prawo anulowania rezerwacji usługi Wynajmu Sali Konferencyjnej na 24 h godziny przed rozpoczęciem jej świadczenia i wówczas opłata jest zwracana. Jeśli Użytkownik anuluje rezerwację na mniej niż 24 h przed rozpoczęciem świadczenia usługi nie otrzymuje zwrotu opłaconego świadczenia, a 100 % świadczenia zostaje przy Usługodawcy tytułem kary umownej za rezygnację ze świadczenia usług.

 §4.

Pakiet godzinowy/Miesięczny.

 

 1. Użytkownik, może korzystać z przestrzeni Coworkingowej w ramach projektów prowadzonych przez CPP.
 2. Pierwszych 10 wejść (dni) dostępnych jest w ramach Karty Mieszkańca Piaseczna. Po wyczerpaniu limitu 10 wejść, możliwe jest wykupienie kolejnych wejść według cennika.

 

 1. Cena oraz zakres Pakietu Wejść Dziennych uregulowane są szczegółowo w Cenniku.

 §5.

Usługi Dodatkowe.

 

 1. Usługodawca świadczy również Usługi Dodatkowe w zakresu doradztwa biznesowego, prawnego i podatkowego. Korzystanie z Usług Dodatkowych wymaga zawarcia Umowy zawierającej takie uprawnienie Użytkownika.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty Usług Dodatkowych, a jedynie za staranne działanie.

 

 1. Dokładny zakres oraz wymiar Usług Dodatkowych jest opisany w Cenniku.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do organizowania imprez tematycznych (eventów), na które wstęp będzie możliwy tylko i wyłącznie po zarejestrowaniu się u partnera Usługodawcy dysponującego pulą biletów – w tym zarówno płatnych i bezpłatnych. Dotyczy to w szczególności serwisu internetowego zawisłego pod adresem www.evenea.pl. Może to się wiązać z koniecznością akceptacji regulaminów i postanowień podmiotu trzeciego.

 

 1. W wypadku pojawienia się na eventach, bądź w trakcie przebywania w Lokalu, niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku przez Usługodawcę dla celów promocyjnych, informacyjnych i marketingowych Usługodawcy, zarówno na fotografiach jak i filmach.

 §6.

Rejestracja.

 

 1. Przed rozpoczęciem świadczenia Usług, każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji w biurze CPP lub w dedykowanej aplikacji, tj. podania swoich danych zgodnie z przewidzianym formularzem oraz akceptacji Regulaminu i załączników. Jest to konieczne do zawierania z Usługodawcą docelowych Umów. Akceptacja dokumentów poprzez aplikację jest równoznaczna z zawarciem Umowy.

 

 1. Usługodawca ma prawo utworzyć bądź umożliwić Użytkownikowi utworzenie konta, za pomocą którego Użytkownik będzie korzystać z części Usług, bądź je nabywać.

 §7.

Zawieranie i rozwiązywanie Umów.

 

 1. Akceptacja Regulaminu bez zawarcia Umowy nie nakłada na Usługodawcę obowiązku świadczenia jakichkolwiek Usług. Usługodawca ma obowiązek do świadczenia Usług opisanych w Umowie zgodnie z cenami podanymi w Cenniku.

 

 1. Usługodawca ma prawo powstrzymać się ze świadczeniem Usług do momentu do przedłożenia ważnej Karty Mieszkańca Piaseczno lub uiszczenia całej płatności przez Użytkownika przewidzianej w Cenniku.

 

 1. Prawa wynikające z Umów i Regulaminu nie mogą być bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy przenoszone przez Użytkownika na jakikolwiek podmiot trzeci.

 §8.

Przepisy porządkowe.

 

 1. Wszystkie osoby korzystające z CPP, w tym Użytkownicy, Goście i wszelkie inne osoby korzystające z usług Usługodawcy, zobowiązane są do:

 

 1. naprawiania wszelkich wyrządzonych szkód i zniszczeń powstałych z ich winy umyślnej oraz nieumyślnej, z tym że za szkody wyrządzone przez zaproszonych Gości Użytkownicy odpowiadają solidarnie z ich Gośćmi,
 2. zachowania w poufności informacji dotyczących Usługodawcy oraz innych Użytkowników i Gości,
 3. stosowania się do poleceń Usługodawcy.

 

 1. Za rzeczy pozostawione w CPP Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 §9.

Warunki i terminy płatności. Ograniczenia.

 

 1. Korzystanie z Coworkingu dostępne jest dla mieszkańców miasta i Gminy Piaseczna, posiadających Kartę Mieszkańca. W przypadku wykorzystania limitu 10 wejść, lub braku Karty Mieszkańca, opłaty płatne są z góry, chyba że co innego wynika z Umowy, w następujący sposób:

 

 1. kartą płatniczą w recepcji CPP, o ile terminal obsługuje dany typ karty,

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności do Przestrzeni Coworkingowej, Sal konferencyjnych i ich funkcjonalności za uprzednim powiadomieniem Użytkowników. Z tytułu tychże ograniczeń Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia i nieodwołalnie się ich zrzekają względem Usługodawcy.

 

 1. Usługodawca ma prawo do udostępnienia CPP osobom trzecim do realizacji zdjęć, nagrań i filmów, w każdym czasie, z poszanowaniem wizerunku i prywatności Użytkowników.

 

 §10.

Postanowienia końcowe.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu oraz Cennika w każdym czasie. Informacja o zmianie wraz z aktualnym brzmieniem zostaną opublikowane na fanpage’u Usługodawcy na portalu www.facebook.com z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

 

 1. Usługodawca nie gwarantuje ubezpieczenia mienia wnoszonego przez Użytkownika na teren CPP, natomiast Użytkownik zobowiązuje się do zawarcia takiej umowy i pokrywania poniesionych start w pierwszej kolejności z tego ubezpieczenia.

 

 1. Usługodawca może wykorzystywać pliki typu cookies (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub/i aplikacji przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie serwisu i/lub aplikacji do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu i/lub aplikacji. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy, co jest rozumiane jako umowa prorogacyjna.