2021-05-25

REGULAMIN

STREFY DZIECKA W CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PIASECZNO (CPP)

REGULAMIN SALI ZABAW – „STREFA DZIECKA”

 1. Do Sali zabaw STREFY DZIECKA zapraszamy dzieci w wieku od 3 lat do 7 lat w godzinach prowadzenia zajęć programu PRZEDSIĘBIORCZA MAMA.
 2. We wtorki w godzinach od 10:00 do 14:00, opiekę nad dziećmi sprawuje Animator STREFY DZIECKA.
 3. W godzinach innych niż wyżej wymienione odpowiedzialność za dzieci ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 4. Opieka w STREFIE DZIECKA jest nieodpłatna uczestników programu PRZEDSIĘBIORCZA MAMA.
 5. W STREFIE DZIECKA może przebywać max 10 dzieci w tym samym czasie.
 6. W godzinach pracy STREFY DZIECKA dziecko może pozostać nie dłużej niż 4 h dziennie.
 7. Rodzic bądź opiekun prawny dziecka, w chwili pozostawienia go w STREFIE DZIECKA, musi posiadać ważną Kartę Mieszkańca Piaseczna oraz znajdować się na terenie CPP.
 8. Rodzic pozostawiający dziecko w STREFIE DZIECKA zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania regulaminu imiennego na recepcji CPP oraz kartę obecności u Animatora STREFY DZIECKA.
 9. Po zakończonych programu PRZEDSIĘBIORCZA MAMA, rodzic bądź opiekun prawny, zobowiązany jest do odebrania dziecka ze STREFY DZIECKA.
 10. Dziecko powinno być odebrane w godzinach funkcjonowania STREFY DZIECKA przez rodzica lub opiekuna prawnego, który zostawił dziecko danego dnia.
 11. Rodzice lub opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie STREFY DZIECKA w trakcie pracy Animatora.
 12. Zabrania się oprowadzania dziecka po CPP, zabierania go na zajęcia zorganizowane.
 13. Po zakończonej zabawie każde z dzieci powinno po sobie posprzątać.
 14. W przypadku pozostawienia dziecka w STREFIE DZIECKA poza godzinami pracy Animatora, rodzic wraz z dzieckiem zobowiązani są do zostawienia pokoju zabaw w takim samym stanie, w jakim był na początku zabawy.
 15. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiada rodzic bądź opiekun prawny.
 16. CPP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przyniesione i/lub pozostawione przez dzieci.
 17. W STREFIE DZIECKA mogą przebywać dzieci zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka Animator może zażądać zaświadczenia lekarskiego i/lub odmówić przyjęcia dziecka do STREFY DZIECKA.
 18. Animator nie ma prawa karmienia dzieci, podawania leków czy zmieniania pieluch.
 19. Wszelkie odstępstwa od regulaminu muszą być zatwierdzone przez koordynatora CPP.
 20. Regulamin Sali STREFY DZIECKA wprowadza się w życie mając na uwadze dobro dziecka.
 21. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa, a uczestnikom projektu PRZEDSIĘBIORCZA MAMA, możliwość rozwoju zawodowego.