2021-05-25

REGULAMIN

STREFY DZIECKA W CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PIASECZNO (CPP)

REGULAMIN SALI ZABAW – „STREFA DZIECKA”

 1. Do Sali zabaw STREFY DZIECKA zapraszamy dzieci w wieku od 3 lat do 7 lat w godzinach prowadzenia zajęć programu PRZEDSIĘBIORCZA MAMA.
 2. We wtorki w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w czwartki od 14:00 do 18:00, opiekę nad dziećmi sprawuje Animator STREFY DZIECKA.
 3. W godzinach innych niż wyżej wymienione odpowiedzialność za dzieci ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 4. W STREFIE DZIECKA może przebywać max 10 dzieci w tym samym czasie.
 5. W godzinach pracy STREFY DZIECKA dziecko może pozostać nie dłużej niż 4 h dziennie.
 6. Rodzic bądź opiekun prawny dziecka, w chwili pozostawienia go w STREFIE DZIECKA, musi posiadać ważną Kartę Mieszkańca Piaseczna oraz znajdować się na terenie CPP.
 7. Rodzic pozostawiający dziecko w STREFIE DZIECKA zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania regulaminu imiennego na recepcji CPP oraz kartę obecności u Opiekuna STREFY DZIECKA.
 8. Po zakończonych programu PRZEDSIĘBIORCZA MAMA, rodzic bądź opiekun prawny, zobowiązany jest do odebrania dziecka ze STREFY DZIECKA.
 9. Dziecko powinno być odebrane w godzinach funkcjonowania STREFY DZIECKA przez rodzica lub opiekuna prawnego, który zostawił dziecko danego dnia.
 10. Rodzice lub opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie STREFY DZIECKA w trakcie pracy Animatora.
 11. Zabrania się oprowadzania dziecka po CPP, zabierania go na zajęcia zorganizowane.
 12. Po zakończonej zabawie każde z dzieci powinno po sobie posprzątać.
 13. W przypadku pozostawienia dziecka w STREFY DZIECKA poza godzinami pracy opiekunki, rodzic wraz z dzieckiem zobowiązani są do zostawienia pokoju zabaw w takim samym stanie, w jakim był na początku zabawy.
 14. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiada rodzic bądź opiekun prawny.
 15. CPP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przyniesione i/lub pozostawione przez dzieci.
 16. W STREFIE DZIECKA mogą przebywać dzieci zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka Opiekunka może zażądać zaświadczenia lekarskiego i/lub odmówić przyjęcia dziecka do STREFY DZIECKA.
 17. Opiekunka nie ma prawa karmienia dzieci, podawania leków czy zmieniania pieluch.
 18. Opieka w STREFIE DZIECKA jest nieodpłatna uczestników programu PRZEDSIĘBIORCZA MAMA.
 19. Wszelkie odstępstwa od regulaminu muszą być zatwierdzone przez koordynatora CPP.
 20. Regulamin Sali STREFY DZIECKA wprowadza się w życie mając na uwadze dobro dziecka.
 21. Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa, a uczestnikom projektu PRZEDSIĘBIORCZA MAMA, możliwość rozwoju zawodowego.